👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی آمار و كاربرد آن در مدیریت (مناسب برای دوره دبیرستان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی آمار و كاربرد آن در مدیریت (مناسب برای دوره دبیرستان) در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

بی هیچ گفتگوی برای آنكه تحقیقات اجتماعی عصر ما اساس استواری داشته باشد باید از كمك آمار برخوردار باشد بحث از اهمیت آمار در علوم اجتماعی و همبستگی دقیق و عمیقی كه در حال حاضر میان تحقیقات اجتماعی و آماری وجود دارد زائد به نظر می رسد. از زمانی كه روش های آماری در تحقیقات اجتماعی وارد شده است طرز تلقی و نحوة تبیین و توجیه مسائل دگرگون شده و در جنبه و جهت كمال و دقت بیشتر پیش رفته است.

مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی نیز از هنگامیكه پی افكنده شد این نكته را در نظر داشت و براساس همین طرز تفكر از یك طرف در برنامه دورة فوق لیسانس مؤسسه درس مقدمات آمار و نیز درس تخصصی آمار پیشرفته منظور شدو در دورة تكمیلی (فوق دیپلم) و همچنین دورة لیسانس علوم اجتماعی، درس آمار از دروس اساسی تلقی گردید. همچنین لزوم استفاده روز افزون از روشهای آماری در اقتصاد نوین موجب شده است، دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی كشور درس آمار را جزو دروس بنیادی در برنامه‌های آموزشی علوم اداری و بازرگانی، اقتصادی، اجتماعی، مهندسی، پزشكی و سایر رشته‌ها منظور نمایند.

كلیات

از واژه آمار سه معنی متفاوت استنباط می شود. در وهله اول از كلمه آمار اطلاعات آماری متبادر به ذهن است. مانند آنكه گفته شود «اداره كل گمرك آمار واردات و صادرات شش ماهه اول سال را منتشر نمود.» در این جمله واژه آمار و اطلاعات و ارقام مترادف است. مفهوم دیگر آمار تئوری آمار می باشد، كه در آن اصول و قواعد ریاضی پایه محاسبات و فورمولهای آماری مطرح است. مفهوم آخری واژه آمار روشهائی است كه در جمع آوری و طبقه بندی و تجزیه و تحلیل و تعبیر تفسیر حقایق و داده‌های آماری مورد استفاده واقع می شود.

موضوع این تحقیق مطالعه روشهای آمار در علوم اداری، بازرگانی، اقتصاد و اجتماعی است كه بوسیله آن اطلاعات و حقایق لازم جهت تصمیم گیری جمع آوری طبقه بندی و تجزیه و تحلیل و مورد تعبیر و تفسیر قرار می گیرد. با وجود آنكه بكار بردن روشهای آمار در بسیاری از رشته‌های علوم و فنون چون روانشناسی، زیست شناسی، تعلیم و تربیت و علوم بهداشتی از مدتها پیش معمول و متداول بوده است، با این وجود در سالهای اخیر استفاده از آن در هیچ یك از رشته‌های مزبور به اندازه‌ای كه در امور اداری، بازرگانی و اقتصاد و علوم اجتماعی و صنعت بكار می رود توسعه نیافته است.

امروزه مطالعه روشهای آمار برای اشخاصی كه در فعالیتهای بازرگانی، صنعتی و اقتصادی كار می كنند اجتناب ناپذیر است و استفاده از وسایلی كه اطلاعات متنوع و بیشمار مربوط به جنبه‌های مختلف عملیات تولید و توزیع را در دسترس قرار میدهد، برای اخذ تصمیمات مناسب و توفیق در رقابت بازرگانی، ضرورت یافته است. تا چندی قبل نقش آمار در مدیریت، جمع آوری اطلاعات مربوط به عملیات گذشته بود. با وجود آنكه اطلاعات مربوط به عملیات گذشته راهنمای حل مسائل موجود است، با این وجود در حال حاضر از جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری در طرح ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی استفاده می شود و بوسیله آن عملیات مقرون بصرفه را كه در آینده باید انجام پذیرد پی ریزی می كنند.

دلیل اساسی استفادة روز افزون از روشهای آمار در علوم اجتماعی و امور اداری و بازرگانی و اقتصاد لزوم بكار بستن شیوة مدیریت علمی در فرایند تصمیمگیری است كه باید بر پایه اطلاعات و حقایق و بطریق عینی و روش علمی انجام شود. بدین ترتیب پایة مدیریت صحیح را اطلاعات و حقایق آماری تشكیل می دهد. اطلاعات و حقایق آماری بصورت جدا از هم در هر مورد خاص قابل تجزیه و تحلیل و سنجش و مقایسه است و در فعالیتهای اداری، چون تعیین هدفها و ارزیابی عملیات و اندازه‌گیری پیشرفت كارها و تعیین نقایص و مشكلات، بكار می رود.

دلیل دیگر استفاده از آمار در مدیریت، توسعه و گسترش حجم عملیات در سازمانهای جدید است كه موجب افزایش و عدم تمركز و پراكندگی تشكیلات شده و نظارت و كنترل را برای مدیران امری دشوار ساخته است. محدودیت منابع و تنوع مواد خام و پیچیدگی روشهای تولید و ایجاد محصولات فراوان و اشكالات توزیع و لزوم استفاده از وسایل جدید و تسهیلات نوین در مؤسسات فروش، مسائل و مشكلات فراوانی برای اداره كنندگان سازمانهای دولتی بازرگانی و صنعتی بوجود آورده است.

در شرایط موجود حتی برای مدیران مجرب و متخصص نیز امكان ندارد بدون مطالعه و بررسی حقایق و اطلاعات مربوط، جزئیات امور مؤسسات خود را مورد نظارت و كنترل قرار دهند و سیاست و خط مشی‌های مناسبی جهت توسعه عملیات اتخاذ نمایند.

تعاریف و اصطلاحات

آمار علمی است كه مشخصات كلی یا خصوصیات جامعه‌های آماری را با توجه به شرایط كیفی مربوط، بصورت كمی مورد مطالعه قرار میدهد. این مطالعه با مفاهیم چندی مربوط می گردد كه بترتیب در زیر تشریح می شود:

جامعه آماری

اولین موضوعی كه در بررسیهای آماری باید بدان توجه نمود جامعة آماری است. جامعه از لحاظ آمار به مجموعه‌ای از افراد اطلاق میشود كه لااقل دارای یك صفت مشخص كننده باشد. البته، در آمار منظور از جامعه فقط مجموعه‌ای از افراد انسانی نیست، بلكه هر نوع پدیده‌ای را كه موضوع بررسی قرار گیرد میتوان به این عنوان نامید.

صفات مشخص كننده جامعه

همانطور كه گفتیم افراد جامعه بایستی حداقل از حیث یك صفت با هم مشترك باشند و همین صفت مشترك افراد یك جامعه آماری را صفت مشخص كننده جامعه می نامند و جامعه آماری را به آن نام می خوانند.

صفات متغیر جامعه

برخلاف صفت مشخص كننده جامعه كه برای كلیه افراد آن جامعه یكی است، افراد جامعه آماری غالباً از حیث مشخصات دیگر با یكدیگر اختلاف دارند. مثلا یكی از صفات متغیر، طول قد افراد است. زیرا بدون شك افراد از حیث قد با یكدیگر اختلاف دارند. جامعه ممكن است دارای صفات متغیر بیشمار باشد كه اغلب موضوع بررسیهای آماری قرار می گیرد. ولی آنچه باید بدان توجه نمودصفت مشخص كننده جامعه می باشد كه حائز اهمیت فراوان است.

نمونه

نمونه به جزء یا قسمتی از یك جامعه آماری اطلاق میشود كه نماینده مشخصات افراد آن جامعه باشد. البته نمونه گیری باید مطابق قواعدی انجام پذیرد تا بتوان معرف مشخصات و صفات كلی جامعه موضوع تحقیق گردد.

داده‌ها

در تحقیقات آماری ابتدا تعدادی عدد به دست می آید و این اعداد هر یك اندازه و یا ارزشی از صفات موضوع تحقیق در جامعه مورد نظر می باشد كه به مجموع آن اعداد «داده‌های آماری» اطلاق می شود.

آمار توصیفی و آمار استنباطی

هر گونه تصمیم گیری در مدیریت باید از طریق جمع آوری و مطالعه و تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات و حقایق (داده‌های آماری) صورت پذیرد. البته این امر مستلزم استفاده از روشهای آماری است. در صورتیكه عمل جمع‌آوری و تجزیه و طبقه بندی و تفسیر داده‌ها جهت توضیح و توجیه مسائل موضوع بررسی باشد، از روشهای آمار توصیفی استفاده بعمل می آید. ولی هر گاه هدف تحقیق توجیه مشخصات جامعه بوسیله بررسی افراد نمونه باشد و یا آنكه هدف از بررسی اطلاعات تاریخی پیش گویی نسبت به حوادث آتی منظور نظر باشد، باید روشهای آمار استنباطی را بكار برد. از آمار توصیفی برای تعیین مشخصات جامعه و همچنین نمونه استفاده میشود. ولی در آمار استنباطی از طریق نمونه‌گیری عمل تعمیم نتایج نسبت به جامعه صورت می گیرد.

پارامتر

پارامتر ارزشی است كه در نتیجه محاسبه و اندازه‌گیری مشخصات كلیه افراد یك جامعه آماری (سرشماری) حاصل می گردد. بدین ترتیب به اندازه‌هائی كه وضع عمومی جامعه آماری را توجیه نماید پارامتر اطلاق می شود. مانند كل جمعیت یك شهر.

جمع‌آوری اطلاعات

استفاده از روشهای آماری جهت تجزیه و تحلیل و حل مسائل مدیریت امور اداری، بازرگانی و اقتصادی و علوم اجتماعی مستلزم مراجعه به منابع داخلی و خارجی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از منابع مزبور است. در این قسمت منابع و روشهای عمدة جمع‌آوری اطلاعات تشریح گردیده است.

مشخصات نما

1- نما یك مقداری است كه بدفعات بیشتری از سایر اقلام یك سری در پخش فراوانی ظاهر میشود و مانند میانه یك وسیله اندازه‌گیری تمایل بمركز است. مقدار نما تحت تاثیر مقادیر و یا وضع هیچیك از اقلام پخش فراوانی قرار نمیگیرد.

2- مقدار نما را میتوان در یك پخش فراوانی كه آغاز و انتهای آن باز است و یا فرجه طبقات آن مساوی است بطور تقریب تعیین نمود.

3- اندازه حاصل از نمونه‌هایی كه مقادیر پخش فراوانیهای آن در حول دو نقطه متمایل بمركز باشد قابل اعتماد و اطمینان نیست.

4- در موقع تنظیم جدول پخش فراوانی، انتخاب دلخواه فرجه طبقات و حد وسط طبقات میتواند پیشتر از میانگین و میانه در مقدار نما مؤثر واقع گردد.

رابطه میانگین و میانه و نما

در یك پخش فراوانی متقارن مقدار میانگین و میانه و نما مساوی خواهد بود. در پخش فراوانی كه تا حد كمی دارای خمیدگی و انحناء باشد، میانگین اندازه‌ایست كه بیشتر از میانه و نما تحت تاثیر انحناء و خمیدگی قرار دارد و اندازه میانه در نقطه‌ای در حدود از میانگین و از نما می باشد.

خواص و كاربرد میانگین ها

در یك پخش متقارن كامل، مقدار میانگین و میانه و نما مساوی است. بنابراین، انتخاب هر یك نتیجه واحدی را عاید می سازد.

میانگین حسابی دارای خاصیت محاسبه بیشتری است. اولاً همانطور كه گفته شد، مجموع انحرافات و اختلافات از میانگین در یك پخش فراوانی و یا سری اقلام مساوی صفر می‌باشد. ثانیاً، در نمونه‌گیری‌های متناوب از یك جامعه آماری، میانگین نمونه‌ها بطور نسبی ثابت است. ثالثا، خاصیت قابلیت جمع در میانگین وجود دارد كه میتوان بصورت موزون در محاسبه آنرا مورد استفاده قرار داد. بعبارت دیگر، بوسیله میانگین میتوان تعداد كثیری از سریهای موضوع بررسی را با استفاده از میانگین هر سری مشخص نمود. همچنین میانگین حسابی یك اندازه‌ای است كه بیش از میانه و نما میتواند مورد اعتماد و اطمینان قرار گیرد.

چاركها

اندازه چارك اول عبارت است از ارزشی كه در محل 25% فراوانیهای یك پخش قرار دارد. میانه، بطوریكه ملاحظه شد، ارزشی است كه در محل 50 درصد فراوانیهای پخش فراوانی قرار داد. چارك سوم در یك پخش فراوانی ارزشی است كه در محل 75% فراوانیها است. بنابراین چاركها مجموع سطحی افقی هیستوگرام (بافت نگار) یك پخش فراوانی را به چهار قسمت مساوی تقسیم می كند.

انحراف و پراكندگی

با وجود آنكه میانگین، میانه، نما، ارزشهائیكه اطلاعات یك پخش فراوانی را بطور فشرده ظاهر می سازد. معرف خصوصیات جامعه آماری بطور فشرده ظاهر می سازد. معرف خصوصیات جامعه آماری بطور كلی می باشد، با این وجود اندازه‌های مزبور نمیتواند تمام مشخصاتی كه مورد نظر ما است ارائه دهد. از اینرو، از روشهای دیگر بمنظور اندازه‌گیری درجه انحراف و پراكندگی اقلام یك سری یا یك پخش فراوانی از میانگین‌ها باید استفاده شود.

اندازه‌گیری میزان انحراف اقلام و اجزاء داده‌های یك سری یا پخش فراوانی حائز اهمیت فراوان است. در واقع قسمت اعظم روشهای آماری مربوط است به تعیین میزان انحراف و پراكندگی و یا محاسبه ارتباط و همبستگی متغیرهای پخش های مختلف آماری.

برای اندازه‌گیری میزان پراكندگی و انحراف در سریها و پخشهای آماری از چند روش استفاده می شود. محقق هر یك از روشها را بر حسب اهمیت و هدف و موضوع بررسی مورد استفاده قرار میدهد. حال به تشریح روشهای معمول در این خصوص می پردازیم.

👇محصولات تصادفی👇

کتاب دیوارهای میخ گذاری شده در خاک برنامه اکسل برای طراحی تیرها مقاله بررسی حقوق بازرگانی مقیاس سنجش کانرز فرم والدین پاورپوینت فاز