👈 فروشگاه فایل 👉

مدیریت حرارتی در مبدل های الکترونیک قدرت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه ............................................................................................ .................................. 1

پیش فصل .......................................................................................................................... 2

مدیریت حرارتی .................................................................................................................... 3

فصل اول- الکترونیک قدرت ............................. .............................................................. 7

1-1-1 الکترونیک قدرت ..................................................................................................... 8

1-1-2 کاربردها ............................... ................................................................................... 8

1-1-2 تقسیم بندی ............................... ..................................... .......................................... 8

1-2-1 مبدلهایجریانمتناوببهجریانمتناوب ...................................................................... 9

1-2-2 تعریف ............................... ................... ............................... .................................. 9

1-2-3 کاربرد ...................................................................................................................... 9

1-2-4 طبقه بندی مبدل های AC ................................................................................................ 10

1-3-1مبدلهایجریانمستقیمبهجریانمستقیم ............................... ....................................... 11

1-3-2 تعریف............................... ............................... ...................................................... 11

1-3-3 انواع رگولاتور های کلید زنی ............................... ........................................................... 12

1-3-4رگولاتور کاهنده ............................... ............................... ....................... ................... 13

1-3-5 رگولاتور افزاینده ............................... ............................... ......................................... 13

1-4-1 مبدلهایجریانمستقیمبهجریانمتناوب ....................................................................... 14

1-4-2 تعریف............................... ............................... ........................ ............................. 14

1-4-3 کاربرد ............................... ............................... ....................... ............................. 14

1-4-4 شکل موج خروجی ............................... .................... ................................................. 15

1-4-5 طراحی های پیشرفته ............................... ................... ............................................... 16

1-5-1 مبدلهایجریانمتناوببهجریانمستقیم ...................................................................... 19

1-5-2تعریف ...................................................... ............................... ..............................19

1-5-3کاربردها ...................................................... ............................... ............................. 20

فصل دوم- کنترل حرارت ............................... .................... .......................................... 22

2-1-1 کنترل حرارت ............................................. .................... .....................................23

2-1-2 مقاومت حرارتی دستگاه ها ............................................................................................. 23

2-1-3 ثابت زمانی حرارتی ...................................................................................................... 23

2-1-4 ماده رابط حرارتی ........................................................................................................ 24

2-1-5 کاربرد ها ............................... ............................ ........................ ............................ 24

2-1-6 شرط انتقال حرارت ............................... ........................................................................25

2-2-1 خنک کاری با هوا ............................... .................................................................... 26

2-2-2 کاربرد ............................... ...................... ............................................................... 27

2-3-1 گرماخور ............................... ............................... ............................... .............. 27

2-3-2 گونه های گرمابر .................................................... .......................................... ......... 28

2-4-1 خنک کننده ها در ترانزیستورهای قدرت و آمپلی فایرها heat sink .............. .......................... 31

2-4-2 معادل گرمایی ترانزیستور قدرت ...................................................... ................................ 41

2-5-1 شرح اثرپلتیر ............................... ............................... .........................................43

2-5-2 اثرسیبک ............................... ......................... .............................. ....................... 45

2-5-3 اثرپلتیر ............................... ................ ............................... ....................... ........... 45

2-5-4 کاستی‌ها (نقاطضعف) ........................... ....................... .................. ......... ........... .......47

2-5-5 فواید ............................... .................................................. ............ ............ ........... 48

2-5-6 کاربردازدستگاه‌هایپلتیر ................................................. .............. .......... ..................48

2-6 سیسم های خنک کننده گردش روغن .............................................. ..... ........... ............... 49

2-7-1 استفادهازآبنسبتبههوادرخنککردنسیستم ............... ............... ................ ..............52

2-7-1 اجزای سیستم خنک کننده آبی ............................... ............................... ..... ......... ...........53

2-7-3 نحوه عملکرد سیستم ............................... .................... ................. .................... ......... 54

2-8 نصب water cooling ....................................................... ............. ........ .................54

2-9-1 المانسردکنندهTEC ............................... ........................... ............ ......... ............ 58

2-9-2 شناسایی TEC ها ............................... ....................................... .......... ........ ............ 42

نتیجه ............................... ....................... ................................. .......... .......... ........... 60

👇محصولات تصادفی👇

گروهی از سوالات آمار حسابداری و مدیریت پکیج آموزش راهبردهای فراشناختی TREE گزارش كارآموزی مطالعاتی در زمینه‌های حشره‌شناسی، آفات گیاهی و حشره‌كش‌ها مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت راهنمای آزمون هوشی آر. بی. کتل (مقیاس دو)