👈 فروشگاه فایل 👉

مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون

مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی ماتسون که توسط ماتسون و همکاران در سال 1983 برای سنجش مهارت های اجتماعی افراد 4 تا 18 سال تدوین گردیده است. این مقیاس دارای 54 عبارت است که مهارت های اجتماعی کودکان را توصیف می کنند. پاسخها براساس یک شاخص پنج درجه ای از نوع مقیاس لیکرت با دامنه ی نمره ی 1 (هیچوقت) تا 5 (همیشه) نمره گذاری می شوند. برای این مقیاس، پنج مؤلفه یا خرده مقیاس فرعی به شرح زیر تدوین شده است:

1- عامل نخست عبارت است از مهارت اجتماعی مناسب که رفتارهای اجتماعی از قبیل داشتن ارتباط دیداری با دیگران، مؤدب بودن و اشتیاق به تعامل با دیگران به صورتی مفید و موثر را در بر می گیرد. این عامل شامل 18 عبارت که شامل گویه های 9، 12، 13، 16، 20، 23، 24، 31، 32، 34، 40، 43، 44، 46، 50، 55، 56، 59، می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سواد رسانه ای کتاب شهروند الکترونیکی مبانی نظری سبک هویت کارآموزی و کارورزی در اداره مخابرات دانلود مقاله بیوشیمی