👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش كارآموزی مطالعاتی در زمینه‌های حشره‌شناسی، آفات گیاهی و حشره‌كش‌ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش كارآموزی مطالعاتی در زمینه‌های حشره‌شناسی، آفات گیاهی و حشره‌كش‌ها در 285 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل 1: معرفی مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

مقدمه..............................................................................................................

تاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی...................................

شرح وظایف اساسی مؤسسه.........................................................................

تشکیلات مؤسسه............................................................................................

بخش تحقیقات آفتکش ها.................................................................................

بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان...................................................

بخش تحقیقات علف های هرز و انگل های گلدار............................................

بخش تحقیقات سن گندم.................................................................................

بخش تحقیقات بیماری های گیاهی..................................................................

بخش تحقیقات رده بندی حشرات...................................................................

بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی.........................................................

بخش تحقیقات نماتولوژی گیاهی.....................................................................

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیک.....................................................................

بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهان...................

عنوان صفحه

بخش تحقیقات شناسایی رستنی ها.................................................................

بخش تحقیقات بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی...........................................

نیروی انسانی..................................................................................................

طرح های تحقیقاتی..........................................................................................

انتشارات.........................................................................................................

منابع فصل......................................................................................................

فصل 2: معرفی محل کارآموزی

معرفی محل کارآموزی...................................................................................

فصل 3: کلیات

کلیات...............................................................................................................

فصل 4: پرپاراسیون میکروسکوپی حشرات و اتاله کردن حشرات

تهیه پرپاراسیون میکروسکوپی از حشرات.....................................................

نحوه پرپاراسیون............................................................................................

اتاله کردن حشرات.........................................................................................

منابع فصل......................................................................................................

عنوان صفحه

فصل 5: آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانه

زیر راسته جوربالان Homoptera..................................................

کلید تشخیص خانواده های راسته جوربالان..................................................

خانواده مگس های سفید (سفید بالک ها) Aleurodidae........................

سفید بالک ها Aleurodidae...........................................................

مراحل رشدی.................................................................................................

تخم..................................................................................................................

پوره خزنده (اولین مرحله پورگی)..................................................................

سنین دوم و سوم پورگی...............................................................................

شفیره..............................................................................................................

بالغین..............................................................................................................

دموگرافی و دینامیسم جمعیت........................................................................

آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانه..............................................

مگس سفید......................................................................................................

عسلک پنبه.......................................................................................................

کنه دو نقطه ای (کنه تارعنکبوتی)...................................................................

عنوان صفحه

شپشک آرد آلود ساحلی.................................................................................

منابع فصل......................................................................................................

فصل 6: آزمایشات انجام شده روی سن گندم

راسته Hemiptera (ناجوربالان)...................................................................

زیر راسته سن ها Heteroptera.....................................................

کلید شناسایی خانواده های مهم سن ها.........................................................

رده بندی سن ها Heteroptera......................................................

الف- زیر راسته سن های آبزی Cryptocerata.................................

ب- زیر راسته سن های خاکزی (Gymnocerata یا Amphicorizae)......

سن گندم.........................................................................................................

آزمایشات انجام شده روی سن گندم.............................................................

اثر شبه هورمون جوانی «آدمیرال» بر کنترل پوره های سن معمولی گندم در شرایط مزرعه

نتیجه کلی و بحث............................................................................................

نتیجه بررسی ها..............................................................................................

منابع فصل......................................................................................................

عنوان صفحه

فصل 7: آزمایشات انجام شده روی مگس جالیز

راسته Diptera (دوبالان)..............................................................................

رده بندی دو بالان..........................................................................................

مگس های شیار پیشانی دار سیکلورهافا، گروه ساده بال ها، مگس های بال رنگی ....

کلید شناسایی خانواده های مهم مگس های زیر راسته براکی سرا و سیکلورهافا........

مگس قهوه ای جالیز.......................................................................................

آزمایشات انجام شده روی مگس جالیز.........................................................

مگس خربزه....................................................................................................

سرخرطومی هندوانه (سرخرطومی جالیز).....................................................

منابع فصل......................................................................................................

فصل 8: آزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر کلزا

آزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر کلزا..

فصل 9: کاربرد مخلوط آفتکش ها

کاربرد مخلوط آفتکش ها................................................................................

چگونگی چک نمودن ثبات و سازگاری ترکیب داخل تانک..............................

روش های ترکیب کردن مواد شیمیایی و آزمایش ثبات و سازگاری.............

عنوان صفحه

بعد از تست چه باید کرد؟...............................................................................

ترکیبات سموم آفتکش....................................................................................

ترکیبات سموم علف کش و حشره کش..........................................................

ترکیبات سموم علف کش و قارچکش.............................................................

ترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده یا بارور کننده مایع...................

ترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده خشک........................................

متخصصان می گویند: سموم قارچکش همیشه اگر خوب ترکیب شوند، سودمند هستند

........................................................................................................................

مفید بودن ثبات دهنده های حالت اسیدی در کاهش حمل سم در یک جریان شبیه سازی شده

منابع فصل......................................................................................................

فصل 10: منابع

منابع فارسی....................................................................................................

منابع لاتین.......................................................................................................

فهرست عکس ها:

عکس شماره 1: نمای ساختمان بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 2: تابلوی بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 3: نمای طبقه اول بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 4: نمای طبقه زیرزمین بخش که اتاق های کشت در آن واقع شده بودند.

عکس شماره 5: دستگاه آون آزمایشگاه بخش.

عکس شماره 6: اتاق پرروش شماره 5.

عکس شماره 7: گلدان های خیار و توتون و کلزا واقع در اتاق پرورش شماره 5.

عکس شماره 8: تفاوت های T. vaporariorum و B. tabaci.

عکس شماره 9: پوره سن 3 مگس سفید گلخانه (T. vaporariorum).

عکس شماره 10: شفیره یا نمف یا پوره سن 4 مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum).

عکس شماره 11: پوره و نمف مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum) .

عکس شماره 12: مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- پوره. C- نمف. D- پوسته نمف که حشره کامل از آن خارج شده است.

عکس شماره 13: شکل ظاهری مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- لارو خزنده. C- سن دوم پورگی. D- سن سوم پورگی. E- شفیره از نمای پشتی. F- شفیره از نمای جانبی. G- حشره بالغ.

عکس شماره 14: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت پراکنده روی برگ خیار.

عکس شماره 15: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت دایره ای و نیم دایره ای روی برگ کلزا.

عکس شماره 16: گلدان هایی که مگس های سفید توسط Leaf Coge روی آن ها منتقل شده بودند.

عکس شماره 17: شکل سفید بالک های بالغ نر و ماده. A= نر، B= ماده.

عکس شماره 18: تفاوت مگس های سفید گلخانه نر و ماده از نظر جثه.

عکس شماره 19: مگس های سفید گلخانه مستقر شده در پشت برگ های خیار.

عکس شماره 20: مگس های سفید گلخانه روی برگ خیار.

عکس شماره 21: حشره کامل سن گندم (Eurygaster integriceps).

عکس شماره 22: تخم های سن گندم.

عکس شماره 23: تغذیه حشرات بالغ سن گندم از خوشه های گندم.

عکس شماره 24: تغذیه، جفت گیری، تخم گذاری و خسارت سن گندم.

عکس شماره 25: حشره کش آدمیرال (پیری پروکسی فن).

عکس شماره 26: پوره سن گندم.

عکس شماره 27: درست کردن اسلاید میکروسکوپی به کمک بینوکولر.

عکس شماره 28: اندام زادآوری نر در گونه E. integriceps. الف: aedeagus. ب: paramere (original). ج: aedeagus تغییر شکل یافته.

عکس شماره 29: حشره بالغ مگس جالیز (Dacus ciliatus).

عکس شماره 30: حشره بالغ مگس جالیز (D. ciliatus).

عکس شماره 31: حشره بالغ نر مگس جالیز.

عکس شماره 32: حشره بالغ ماده مگس جالیز.

عکس شماره 33: میوه های خیار آلوده به مگس جالیز جمع آوری شده از مزارع آفت زده.

عکس شماره 34: میوه های خیار آلوده به مگس جالیز که از مزارع آفت زده جمع آورده شده بودند.

عکس شماره 35: محل نگه داری و پرورش مگس های جالیز.

عکس شماره 36: استوانه های نگه داری و پرورش مگس های جالیز.

عکس شماره 37: ترازوی دقیق آزمایشگاه بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 38: پتری های حاوی مگس جالیز در مجاورت سموم با دزهای مختلف جهت آزمایشات زیست سنجی.

عکس شماره 39: دزهای مختلف تهیه شده از 4 سم دیپترکس و دلتامترین و موسپیلان و Tracer.

عکس شماره 40: اپندورف هایی که جهت تهیه پروتئین هیدرولیزات آلوده به سم مورد استفاده قرار گرفتند.

عکس شماره 41: میکرواپلیکاتور 100.

عکس شماره 42: حشره کش موسپیلان با دز ppm 1000.

مقدمه:

آدمی از سپیده دم ظهور بر این کره خاکی و از آن هنگام که دوران شکارگری و گردآوری دانه ها و میوه ها را پشت سر گذاشت و برای تهیه غذای کافی به کشاورزی پرداخت، همواره درگیر نبردی بی امان با عواملی بوده است که بعضی تندرستی و بقای او را با ایجاد

بیماری های گوناگون به چالش طلبیده اند و برخی با نابودسازی قوت و غذای او قحطی و مرگ های ناشی از گرسنگی و بی غذایی را باعث شده اند.

کشتار بی رحمانه و گسترده بیماری های همه گیری همچون طاعون، وبا، مالاریا، تب زرد، سل و ... در دوران های گذشته گهگاه نسل بشر را حتی تا آستانه نیستی و نابودی برده است و زیان های وسیع آفات و بیماری های گیاهی نظیر ملخ، سن، بیماری های قارچی و ... با ایجاد قحطی های هولناک، مرگ های دسته جمعی ناشی از گرسنگی را به دنبال داشته است. در تاریخ بشری تلفیق زیان های این دو گروه کراراً دیده شده که فجایع سهمگینی آفریده است.

تا حدود یک قرن پیش، به واقع بشر پس مانده خوار سفره آفات و بیماری های گیاهی بود که حاصل دسترنج او را در کشتزارها و انبارها نابود می ساخت و تنها از اوایل قرن بیستم میلادی، بشر توانسته است به کمک دانش و فناوری، مبارزه مؤثری را با این عوامل آغاز کند.

تحقیقات گیاهپزشکی و جستجو برای یافتن راه حل های مؤثر در مبارزه با آفات کشاورزی زمانی ممکن شد که انسان برخلاف گذشته این عوامل را سرنوشت محتوم و گریز ناپذیر ندانست بلکه عوامل طبیعی به شمار آورد که می توان به کمک هوش و دانش بر آن ها چیره شود.

به واقع تحقیقات گیاهپزشکی حاصل تفکر نوین و نگرش جدید انسان به طبیعت پیرامونی است و گیاهپزشکان امروزه بخش مهمی از مسئولیت سنگین تأمین خوراک بیش از 6 میلیارد نفوس بشری را بر دوش دارند.

گیاهپزشک ایرانی باید هم فون و فلور طبیعی ایران را مدنظر داشته باشد و هم گونه های وارداتی را که اکثراً بومی شده اند مورد بررسی قرار دهد و هم به موجودات زنده ای که مداوماً از مبادی ورودی رسمی و یا از مرزهای طولانی کشور به صورت غیرقانونی (از جمله آفات و بیماری ها و علف های هرز قرنطینه ای) وارد می شوند در چالش باشد. در مطالعه جانوران و حشرات و گیاهان و غیره هم باید فون و فلور Afrotropical و هم با منطقه Oriental و هم با منطقه پاله آرکتیک (که بخش اعظم سرزمین ایران در آن قرار دارد) آشنا باشد که عناصر فراوانی از هر سه منطقه اصلی جغرافیای جانوری (Zoo geography) در ایران وجود دارند توجه به این پیچیدگی ها، دشواری کار و مسئولیت سنگین گیاهپزشکان ایران را به خوبی نمایش می دهد.

تاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی:

تاریخچه گیاهپزشکی در ایران در واقع تاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی نیز هست. در ایران بررسی های گیاهپزشکی نسبت به سایر رشته های کشاورزی شروعی زود هنگام تر داشته است.

آغازگر این برسی ها در کشور، شادروان استاد جلال افشار بود که پس از پایان تحصیلات در روسیه در سال 1298 هجری شمسی به ایران بازگشت و شروع به تدریس در مدرسه برزگران (سلف دانشکده کشاورزی کرج) نمود.

آن شادروان در سال 1302 هـ .ش، واحد کوچکی را در انستیتو پاستور ایران با نام «اداره تشخیص محلی آفات و مبارزه با آن ها» بنیان گذاشت و تحقیق پیرامون حشرات و جانوران زیان آور کشاورزی و بعضاً دامی و انسانی را آغاز نمود و این شروع رسمی تحقیقات گیاهپزشکی در ایران و نیز هسته اولیه و سنگ بنای مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی امروزی بود. شادروان افشار در چند زمینه دیگر نیز پیشگام و بنیانگذار بود. از جمله اولین کسی بود که تدریس حشره شناسی و آفات گیاهی را پایه گذاری نمود، علاوه بر آن جمع آوری و شناسایی حشرات و جانوران از جمله عوامل بیماری زا در انسان و دام و به اصطلاح امروزی حشره شناسی و جانورشناسی پزشکی و دامپزشکی نیز با افشار آغاز شد و نیز او برخلاف برخی مدعیات، پایه گذار تحقیقات جانورشناسی و همچنین اولین موزه جانورشناسی و حشره شناسی در ایران بود. به هر حال اداره کوچکی که آن شادروان بنیان گذاشت، در سال 1306 از انستیتو پاستور ایران جدا شد و به اداره کل فلاحت در وزارت فواید عامه پیوست و در سال 1308 با احراز هر دو نقش مطالعاتی و اجرائی به «بنگاه دفع آفات» تغییر نام داد. شادروان افشار در طی این سال ها همچنان در مدرسه عالی فلاحت (دانشکده کشاورزی فعلی) نیز تدریس می کرد و نیز به تحقیق و تألیف مقالات و کتاب هایی می پرداخت که برای ایران جدید و بسیار سودمند بود، در همین سال ها موزه جانورشناسی دانشکده کشاورزی کرج را پایه گذاری نمود در واقع فعالیت و تلاش آن مرحوم در دو سمت و سو جریان داشت، از یک سو اداره کوچکی را در انستیتو پاستور تشکیل داد که منجر به مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی امروزی شد و از طرف دیگر فعالیت های وی در دانشکده کشاورزی کرج، هسته اولیه گروه های گیاهپزشکی دانشگاه های ایران را پدید آورد. بنگاه دفع آفات فوق الاشاره تحت نظر افشار و به کمک شاگردان آن مرحوم که به تدریج از مدرسه عالی فلاحت فارغ التحصیل می شدند روز به روز توسعه می یافت به طوریکه در سال های 1313 و 1314 در شمال کشور اولین و شاید تنها مبارزه کاملاً موفق بیولوژیک را با وارد کردن کفشدوزک Rodalia cardinalis با شپشک استرالیایی انجام داد. این بنگاه به تدریج آفات مهم کشور را جمع آوری و شناسایی نمود و تحقیقات روی آن ها را آغاز کرد. در سال 1322 شادروان افشار آزمایشگاهی را با نام «آزمایشگاه حشره شناسی و دفع آفات نباتی» که ریاست آن را شخصاً عهده دار بود بنا نهاد، این آزمایشگاه زیر نظر مستقیم وزیر کشاورزی و در دو اطاق در محل وزرات کشاورزی آن زمان (محل فعلی فروشگاه شهر و روستا واقع در خیابان فردوسی تهران) فعالیت می کرد. با خاتمه جنگ جهانی دوم در سال 1324 چند متخصص شوروی سابق از جمله الکساندروف، چواخیم و کریوخین نیز در این آزمایشگاه مشغول به کار و تحقیق شدند. در همین سال چند نفر فارغ التحصیل جوان دانشکده کشاورزی کرج نظیر شادروان هایک میرزایانس نیز در این آزمایشگاه به فعالیت پرداختند. شادروان میرزایانس در همین زمان به جمع آوری حشرت ایران و تعیین نام آن ها پرداخت و در واقع سنگ بنای اولیه، مجموعه عظیم حشرات ایران در بخش تحقیقات رده بندی حشرات مؤسسه را که اکنون رسماً موزه حشرات مهندس هایک میرزایانس نام دارد بنیان گذاشت. باز هم در این سال قسمت تحقیقات قارچ شناسی و بیماریهای گیاهان، با آمدن شادروان دکتر اسفندیار اسفندیاری بنیانگذاراین نوع تحقیقات در ایران، و همچنین قسمت علفهای هرز با انتقال شادروان مهندس عین اله بهبودی شاهسون، بنیانگذار جمع آوری و تشخیص و تحقیق در این رشته به آزمایشگاه مذکور فعال گردید. با همت این دو شادروان، کار جمع آوری و تشخیص گیاهان نیز در همین سال آغاز گردید و این تلاش ها به همراه تشکیل بخش شناسایی و بررسی گیاهان کشور از سال 1327 بنیان اولیه هرباریوم بسیار ارزشمند و بزرگ بخش تحقیقات رستنی های مؤسسه به شمار

می رود. آزمایشگاه مذکور در سال 1326 مجدداً به اداره کل دفع آفات نباتی انتقال یافت. این آزمایشگاه که روز به روز برکمیت و کیفیت آن افزوده می شد در سال 1328 «اداره بررسی آفات» نام گرفت و به اداره کل بررسی ها در ساختمان آن زمان وزارت کشاورزی (واقع در نبش خیابان لاله زار نو و انقلاب) پیوست. در سال 1336 اداره بررسی آفات به سطح اداره کل ارتقاء یافت و به «اداره کل بررسی آفات نباتی و قرنطینه» تغییر نام داد و تحت نظارت و سرپرستی مدیریت کل دفع آفات نباتی قرار گرفت و محل آن نیز تغییر یافت و به یک ساختمان استیجاری واقع در خیابان سعدی مقابل شرکت بیمه ملی ایران منتقل گردید. هم در این زمان بعضی واحدهای شهرستانی آن در اهواز، اصفهان، تبریز و ورامین گشایش یافت.

سال 1339 را باید اولین نقطه عطف در تاریخچه مؤسسه و نیز گیاهپزشکی کشور دانست، در این سال بر پایه تصویب نامه هیأت وزیران 56000 مترمربع از زمین های دولتی (خالصه) اوین برای ایجاد تأسیسات جدید در اختیار اداره کل بررسی آفات نباتی و قرنطینه قرار گرفت. بالاخره نقطه عطف بعدی در تاریخ مؤسسه پیش آمد، بدین معنی که در سال 1341 باز هم با تصویب هیئت وزیران اداره کل بررسی آفات نباتی و قرنطینه، به انستیتوی بررسی آفات و بیماری های گیاهی تغییر نام داد و به صورت سازمانی وابسته به وزارت کشاورزی، از امکانات، اختیاراتت و استقلال ویژه ای برخوردار شد، لیکن قسمت قرنطینه از آن جدا شد و به اداره کل دفع آفات نباتی (سازمان حفظ نباتات فعلی) پیوست. در این سال ها کار احداث ساختمان ها و آزمایشگاه های جدید در زمین واگذاری آغاز شد و ادامه یافت، در

سال 1341، انستیتو توانست 15 هکتار دیگر از اراضی اوین را برای احداث تأسیسات و مزارع و باغ های آزمایشی و خانه های سازمانی محققین بدست آورد، انستیتو در سال 1342 رسماً به ساختمان های تازه افتتاح شده در محل فعلی انتقال یافت و در سال 1343 حدود 12 هکتار دیگر از زمین های خالصه را بدست آورد. در سال 1344 قانونی به نام «قانون تأسیس مؤسسه بررسی آفات و بیماری های گیاهی» از تصویب مجلسین وقت گذشت. در این قانون واژه انستیتو حذف و به جای آن واژه مؤسسه رسمیت یافت. در این سال ها مؤسسه توسط یک هیئت 5 نفری مرکب از آقایان دکتر قوام الدین شریف، دکتر علی اکبر آگه، شادوران مهندس هایک میرزایانس، شادروان فیروز تقی زاده و دکتر مجید امیدوار اداره می شد که هر سال یکی از اعضای این هیئت وظیفه ریاست و یکی دیگر معاونت مؤسسه را به عهده می گرفت، با تصویب قانون مؤسسه، مدیریت چرخشی هیئت پنج نفره جای خود را به مدیریت ثابت داد و شادروان دکتر عباس دواچی ریاست مؤسسه را به عهده گرفت. در طول دهه های چهل و پنجاه مؤسسه دوران شکوفایی و پیشرفت چشمگیری را پشت سر گذاشت و موفقیت های فراوانی را با همت و کوشش کارکنان و مدیران متعهد و دلسوز خود بدست آورد. کادر تحقیقاتی مؤسسه پیش از این دوران از حدود 10 نفر تجاوز نمی کرد و فضای آزمایشگاهی آن محدود به 5 اطاق 34 متری بود. مؤسسه با یک برنامه منظم توفیق یافت که تحصیل کردگان جوان و مستعد را با انجام آزمون های استخدامی بسیار دشوار به خدمت بگیرد و عده ای از آنان را برای تکمیل معلومات و تحصیلات به خارج از کشور گسیل دارد. در این دوران مؤسسه توانست چندین ساختمان بزرگ، گلخانه های متعدد و اطاق های حرارت ثابت و آزمایشگاه های مجهز تأسیس نماید و همچنین تعدادی منزل مسکونی برای اسکان محققین خود احداث کند، علاوه بر این ها واحدهای (آزمایشگاه های) استانی و شهرستانی خود را به 15 واحد (تبریز، ارومیه، بندرانزلی، تنکابن، گرگان، مشهد،ورامین، کرج، اصفهان، شیراز، بندرعباس،رفسنجان، جیرفت،اهواز و کرمانشاه) برساند. از بعد تحقیقاتی نیز مؤسسه توانست با تلاش کادرهای تحقیقاتی و فنی جوان و هدایت پیشکسوتان خود، طرح های بسیاری در تمام زمینه های گیاهپزشكی و علوم وابسته اجرا کرده و به نتایج مهمی دست یابد. در این دوران ارتباطات تحقیقاتی و علمی و مبادله کتب و نشریات و اطلاعات و محقق و کارشناس با مراکز مهم تحقیقات گیاهپزشکی و دانشگاههای کشورهای پیشرفته، رشد چشمگیری یافت. همین تلاشها موجب شد که مؤسسه در سطح جهان با عنوان Plant Pest and Disease Research Institute و با سرواژگان PPDRI شناسایی و اعتبار بین المللی یابد. دهه های 40 و50 را به حق می توان دوران طلایی شکوفایی و توسعه مؤسسه دانست.

با تصویب «قانون تأسیس سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی» در سال 1352 مؤسسه و کلیه واحدهای آن در استان ها رسماً (و نه عملاً) زیر پوشش سازمان تحقیقات درآمد و نام آن با جایگزینی واژه تحقیقات به جای بررسی به «مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی» تغییر یافت، اما مؤسسه به دلایلی عملاً تا پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مستقل ماند و عاقبت در اوایل دهه 60 زیر نظارت کامل سازمان قرار گرفت و واحدهای استانی و شهرستانی آن نیز به صورت بخش های تحقیقاتی و با نام «بخش تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی» در مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ها ادغام شدند.

بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان:

- موضوع و مسئله‌یابی در مورد عوامل بیماری‌زای قارچی، باكتریایی، میكوپلاسمایی و عوامل بیماری‌زای غیرانگلی از طریق بازدیدهای منطقه‌ای، كسب اطلاعات از مؤسسات تك محصولی و دستگاه‌های اجرایی

- تعیین اولویت‌های تحقیقات بیماری‌های قارچی، باكتریایی و میكوپلاسمایی

- تحقیق در زمینه شناخت، بیولوژی و اكولوژی عوامل بیماری‌زای قارچی، باكتریایی و میكوپلاسمایی

- تحقیق در زمینه فیزیولوژی عوامل بیماری‌زای قارچی، باكتریایی و میكوپلاسمایی، اجرای پژوهش‌های بنیادی در مورد بیماری‌های قارچی، باكتریایی و میكوپلاسمایی با استفاده از روش‌های مولكولی و بیوتكنولوژی

- تحقیق در زمینه ژنتیك عوامل بیماری‌زای قارچی، باكتریایی، میكوپلاسمایی (تهیه نقشه ژنتیك- Gene maping، تجزیه و تحلیل ژنتیك مولكولی

(Molecular Genetic Analysis به منظور شناخت كامل پاتوژن و استفاده از آن‌ها در ایجاد مقاومت و یا مبارزه بیولوژیك، تحقیق در زمینه بیولوژی و فیزیولوژی، اثر متقابل پاتوژن و گیاه میزبان

- تحقیق در زمینه بیوتكنولوژی مبارزه با بیماری‌های قارچی، باكتریایی و میكوپلاسمایی

- تحقیق در زمینه زهرابه‌های قارچی و باكتریایی (توكسین‌ها) به منظور جلوگیری از تولید آن‌ها در محصولات كشاورزی

- تحقیق در زمینه جستجوی منابع مقاومت، مكانیسم‌های دفاعی و القاء مقاومت (Induced resistance) به گیاهان در مقابل عوامل بیماری‌زای قارچی، باكتریایی و میكوپلاسمایی

- تحقیق در زمینه تلفیقی با بیماری‌های قارچی، باكتریایی و میكوپلاسمایی و تهیه و مدل‌های پیش‌آگاهی

- شناسایی میكروارگانیسم‌های آنتاگونیسم و استفاده از آن‌ها در مبارزه بیولوژیك با عوامل بیماری‌زای گیاهی

- تحقیق در زمینه بررسی اثر تركیبات شیمیایی جدید روی عوامل بیماری‌زای قارچی و باكتریایی

- تحقیق در زمینه كنترل تأثیر قارچكش‌های توصیه شده علیه بیماری‌های قارچی و بررسی علل مقاوم شدن این عوامل در مقابل قارچكش‌های توصیه شده

- تحقیق در زمینه اثر درجه حرارت، رطوبت، كمبود اكسیژن و نور روی گیاهان زراعی

- تحقیق در زمینه اثر آلودگی هوا و نقش آن در ایجاد بیماری

- تحقیق در زمینه كمبود مواد غذایی در گیاه

- تحقیق در زمینه قارچ‌های میكوریز و نقش آن در بالا بردن جذب مواد غذایی و افزایش رشد گیاه و میزان محصول

- تحقیق در زمینه مسمومیت غذایی در اثر افزایش مواد معدنی در خاك

- تحقیق در زمینه آسیب مواد شیمیایی (مانند قارچكش‌ها، حشره‌كش‌ها و علف‌كش‌ها) روی گیاهان

- تحقیق در مورد سایر عملیات زراعی نادرست كه در گیاه ایجاد بیماری می‌كند

- بررسی و اظهار نظر در مورد طرح‌های تحقیقاتی مربوط به عوامل بیماری‌زای قارچی، باكتریایی و میكوپلاسمایی كه از مراكز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، مؤسسات تك‌محصولی دریافت می‌شود

- بررسی گزارش‌ها و طرح‌های واصله از مراكز تحقیقاتی

- انتشار نتایج تحقیقات انجام شده به صورت مقالات علمی و تحقیقاتی

- تماس دائمی و تبادل اطلاعات علمی با مراجع مشابه علمی داخلی و بین‌المللی به منظور آگاهی از آخرین اطلاعات مربوطه

- پیشنهاد اعزام پژوهندگان بخش به كنگره‌ها، دانشگاه‌های داخل و خارج كشور به منظور ارتقاء سطح دانش بیماری‌های قارچی، باكتریایی و میكوپلاسمایی و تحقیقاتی آن‌ها

- هدایت و سرپرستی طرح‌های مربوط به بیماری‌های قارچی، باكتریایی و میكوپلاسمایی گیاهان در سطح كشور

بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات:

- تهیه و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی جهت جمع‌آوری، شناسایی و رده‌بندی فون حشرات ایران با توجه به محیط زیست آن‌ها

- اجرای تحقیقات فونستیك درگروه‌ها و راسته‌های مختلف حشرات

- اجرای تحقیقات تاكسونومیك و سیستماتیك مدرن با بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته (تحقیقات كروموزومی، سرولوژیك، بیوشیمیك، آناتومی مقایسه‌ای و غیره)

- اجرای تحقیقات پایه‌ای سیستماتیك و ایجاد رده‌بندی طبیعی Naturalclassification با بهره‌گیری كامل از روش‌های صحیح تاكسونومیك نظیر رده‌بندی Phylogenetic Taxonomy یا Phyletic و رده‌بندی Cladistic Taxonomy و غیره و یافتن قرابت‌های فونستیك

- اجرای تحقیقات پایه‌ای تاكسونومیك به روش Phenetic (Numerical Taxonomy) با تنظیم Data matrix و استفاده از روش‌های آماری و پیشرفته با استفاده نهایی از كامپیوتر

- اجرای تحقیقات پایه‌ای Biosystematic با غور در مسائل مربوط به دامنه تغییرات گونه‌ای Specific Range، بین گونه‌ای interspecific، درون گونه‌ای intraspecific، زایش گونه‌ای Speciation و جمعیت‌ها و غیره

- نگه‌داری نمونه‌های رده‌بندی شده در موزه طبق موازین علمی متداول در موزه‌های جهان جهت استفاده‌های علمی و فنی و پاسخگویی‌های لازم

- تأمین نیازهای علمی بخش‌ها و مراكز تحقیقاتی مؤسسه در مركز و شهرستان ها و مؤسسات تك‌محصولی و كشاورزی دیم در زمینه شناسایی آفات و حشرات ارسالی

- همكاری با بخش‌های مؤسسه در زمینه شناسایی آفات مختلف و دشمنان طبیعی آنها در قالب طرح‌های تحقیقاتی مشترك

- ارتباط، همكاری و هماهنگی با سازمان‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی در زمینه شناسایی فون حشرات و آفات مختلف و دشمنان طبیعی آن‌ها در چهارچوب برنامه‌های مشترك تحقیقاتی

- همكاری با دفتر خدمات فنی و تحقیقاتی مؤسسه در تشكیل و تجهیز و تكمیل نمایشگاه‌های دائمی و موقت به منظور نمایش آفات و بیماری‌های محصولات مهم كشور

- پاسخگویی به پرسش‌های علمی و فنی افرد و مؤسسات داخلی و خارجی در رابطه با رده‌بندی موزه

- ارائه تحقیقات انجام شده به صورت فهرست حشرات موجود در موزه، مقاله، كتاب و ایراد سخنرانی

- پیشنهاد اعزام كادر تحقیقاتی بخش به مجامع و مراكز تحقیقاتی و آموزش داخل و خارج از كشور به منظور تبادل دستاوردهای علمی و ارتقاء سطح دانش آنان

- همكاری با دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی در زمینه پایان‌نامه‌های تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف

- عنداللزوم انجام امور ذیربط كه از طرف مدیریت مؤسسه به بخش ارجاع می‌گردد

بخش تحقیقات جانورشناسی كشاورزی:

- جمع‌آوری، شناسایی و اجرای تحقیقات سیستماتیك در زمینه جانورشناسی كشاورزی

- تحقیق در زمینه بیولوژی و بیواكولوژی جانوران آسیب‌رسان در كشاورزی، محصولات برداشته شده و انباری و مطالعه پایه‌ای بیولوژی جانوران مفید در گیاهپزشكی

- تحقیق در برآورد خسارت و ضایعات به وجود آمده به وسیله جانوران در مورد گیاهان زراعی، باغی، و محصولات انبار شده

- تحقیق در مورد دینامیك جمعیت، آستانه خسارت اقتصادی و زیان جانوران مضر گیاهان

- مطالعه در مورد شناسایی مهمترین عوامل زیان‌آور جانوری و همچنین عوامل كنترل كننده طبیعی آن‌ها در مزارع، باغات، درختان غیر مثمره و فرآورده‌های كشاورزی، شناسایی زیستگاه‌ها، مناطق آلوده و دامنه میزبانی جانوران زیان‌آور به منظور جلوگیری از انتشار این عوامل

- تحقیق درباره مناسب‌ترین روش مبارزه شیمیایی علیه آفات جانوری، برای كنترل خسارت آن‌ها با توجه بیشتر به مسئله تعادل بیولوژیك، بهداشت محیط‌زیست و صرفه اقتصادی و بررسی مسئله ایجاد مقاومت در برابر تركیبات شیمیایی مورد مصرف در ارتباط با برخی از آن‌ها

- تحقیق در زمینه اصول مبارزه تلفیقی Integrated Pest Management - IPM و اجرای مدیریت آفات جانوری در مورد مزارع، باغات و گیاهان گلخانه‌ای ومحیط‌های بسته

- تحقیق در مورد سایر اصول مبارزه مانند روش‌های فیزیكی، مكانیكی و زراعی، تحقیق برای تعیین واریته‌های حساس و مقاوم گیاهان در برابر كنه‌های گیاهی زیان‌آور، جانوران مضر و تعیین منابع مقاومت در مقابل آن‌ها با همكاری مؤسسه تحقیقاتی ذیربط

- اجرای طرح‌های تحقیقاتی درباره مسائل خاص و پایه‌ای كه تخصص آن در بخش‌های خارج از مركز وجود ندارد

- اجرا، راهنمایی، مشاورت و هماهنگی طرح‌های تحقیقاتی مربوطه

- هدایت و راهنمایی دانشجویان مؤسسات آموزش عالی در زمینه تهیه و تنظیم پایان‌نامه‌های كارشناسی ارشد و دوره دكترا

- كمك در اجرای برنامه‌های آموزشی مراكز دانشگاهی و آموزش عالی كشور در زمینه وظایف علمی مربوط به بخش

- تهیه و پاسخ به مسائل فنی افراد و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی داخلی و خارجی درباره جانوران زیان‌آور

- انتشار نتایج تحقیقات انجام شده به صورت مقالات و كتاب‌های علمی و تحقیقاتی

- پیشنهاد اعزام اعضای هیئت علمی و محققین بخش به مجامع بین‌المللی و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی داخل و خارج از كشور، به منظور ارتقاء سطح دانش گیاهپزشكی و تحقیقاتی آن‌ها

- تشكل كارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های مربوط به وظایف بخش

بخش تحقیقات نماتولوژی گیاهی:

- تهیه و اجرای طرح تحقیقاتی روی نماتدهای گیاهی در سطح كشور

- جمع‌آوری و شناسایی و رده‌بندی فون نماتدهای خاك‌ها و گیاهان زراعی ایران

- تهیه كلكسیون فون نماتدهای گیاهی، حشرات شكاری و آزاد

- بررسی بیواكولوژی مهمترین نماتدهای زیان‌آور گیاهی

- بررسی دامنه میزبانی مهمترین نماتدهای زیان‌آور گیاهی

- بررسی تغییرات و نوسانات جمعیت سالیانه در خاك و گیاه

- بررسی اثرات متقابل نماتدهای زیان‌آور با سایر عوامل بیماری‌زای گیاهی از قبیل قارچ‌ها و باكتری‌ها

- بررسی نحوه و انتقال و انتشار ویروس‌های گیاهی توسط نماتدهای ناقل ویروس

- مطالعه و تعیین سطح زیان اقتصادی و فرم سم‌پاشی

- مطالعه و بررسی مبارزه و كنترل فیزیكی، شیمیایی، زراعی، ژنتیكی ومكانیكی با مهمترین نماتدهای زیان‌آور انگل گیاهی

- جمع‌آوری و شناسایی عوامل بیولوژیك و دشمنان طبیعی مهمترین نماتدهای پارازیت گیاهی

- تهیه گزارشات و مقالات علمی داخلی و خارجی و چاپ آن در مجلات علمی

- شركت در سمینارها، كنگره‌ها و سمپوزیوم‌ها برای ارتقاء سطح علمی محققین رشته نماتولوژی

- آموزش دانشجویان، محققین جوان و جانشین در رشته نماتولوژی

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیك:

- تهیه و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های تحقیقاتی در زمینه مبارزه بیولوژیك با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز

- جمع‌آوری منابع ژنتیكی انگل‌ها، شكارگرها و عوامل بیماری‌زا در آفات و بیماری‌های گیاهی

- ارائه تكنولوژی تولید انبوه عوامل مفید و مواد بیولوژیك جهت كاربرد در بخش اجرایی، ارائه برنامه‌های كاربرد مواد بیولوژیك و عوامل مفید در سطح وسیع

- همكاری با بخش‌های مؤسسه در ارتباط با مسائل مختلف گیاهپزشكی كه جزء وظایف مؤسسه می‌باشد

- تأمین نیازهای تحقیقاتی مؤسسات تحقیقاتی، مراكز تحقیقاتی تك‌محصولی و كشاورزی دیم در رابطه با مبارزه بیولوژیك با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز

- ارتباط و همكاری با سازمان‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی در زمینه تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی مشترك

- ارتباط و همكاری با مؤسسات بین‌المللی مبارزه بیولوژیك جهت تهیه و تأمین منابع علمی و اطلاعاتی مورد نیاز و اجرای طرح‌های مشترك در چهارچوب قراردادهای رسمی

كلید تشخیص خانواده‌های راسته جوربالان:

1- پنجه‌ها سه مفصلی، شاخك‌ها خیلی كوتاه و مووش، خرطوم از قسمت عقبی سرمنشاء می‌گیرد، عموماً فعال Auchenorrhincha. (2)

- پنجه‌ها 1 تا 2 مفصلی، شاخك بلند و رشته‌ای، خرطوم در صورتیكه وجود داشته باشد از بین كوكسای پای جلویی جدا می‌شود. معمولاً غیرفعال Sternorrhyncha. (6)

2- دارای سه چشم ساده، و اندامی بزرگ با بال‌های غشائی، حشرات نر دارای قدرت تولید صدا هستند و معمولاً نمی‌جهند. Cicadidae

- دارای دو (ندرتاً سه) چشم ساده، اندامی كوچك، گاهی پاهای جلویی ضخیم شد، فاقد دستگاه تولید صدا، معمولاً می‌جهند. (3)

3- پرونوتوم از قسمت رشد كرده و روی شكم را می‌گیرد، شاخك‌ها و چشم ساده بین چشم‌های مركب قرار دارند. Membracidae

- پرونوتوم به سمت عقب كشیده نشده و روی شكم را نمی‌پوشاند. (4)

4- شاخك از كنار سر و زیر چشم‌های مركب منشاء می‌گیرد، كوكساهای میانی طویل شده و از هم جدا هستند. Tegula دیده می‌شود. در بال‌های جلویی دو رگ آنال به هم رسیده و مجموعاً شكل Y به وجود می‌آورند. Fulgoridae

- شاخك‌ها از جلوی سر و بین چشم‌های مركب منشاء می‌گیرند، كوكساهای میانی طویل نیست و نزدیك به هم قرار دارند، Tegula معمولاً دیده نمی‌شود. دارای رگ‌های آنال به شكل Y نیست. (5)

5- ساق‌های عقبی دارای 1 تا 3 خار كوتاه و ضخیم، چند ردیف از خارهای متعدد در قسمت انتهایی. Cercopidae

- ساق پاهای عقبی دارای یك یا چند ردیف خار كوچك، كوكساهای پاهای عقبی متقاطع. Cicadellidae

6- پنجه یك مفصلی و با یك ناخن، ماده‌ها بدون بال و غالباً بدون پا، بدون پولك مانند یا واوی شكل كه پوشیده از مواد یا شاخی است. نرها فقط یك جفت بال دارند و فاقد خرطوم هستند. Coccidae

- پنجه‌ها دو مفصلی با دو ناخن، افراد بال‌دار هر دو جنس، چهار بال دارند، هر دو جنس دارای خرطوم فعال و با لب پایین نسبتاً بلند. (7)

7- شاخك دارای 5 تا 10 مفصل (معمولاً 10)، بال‌های جلویی غالباً ضخیم‌تر از بال‌های عقبی، بیشتر می‌جهند. Psyllidae

- شاخك دارای 3 تا 7 مفصل، بال‌های غشایی یا سفید مات، غالباً نمی‌جهند. (8)

8- بال‌ها، سفید مات و پوشیده از پودر رنگ، بال‌های عقبی به اندازه بال‌های جلویی. (سفید بالك‌ها) Aleurodidae

- بال‌ها غشایی و بدون پوشش مومی سفید، بال‌های عقبی خیلی چوچك‌تر از بال‌های جلویی. (9)

9- Rs در بال‌های لجویی دیده می‌شود، معمولاً دارای كورنیكول، ماده‌های پارتنوژنیك زنده‌زا، و ماده‌های جسمی تخمگذار هستند. Aphididae

- Rs در بال‌های جلویی دیده نمی‌شود. كورنیكول وجود ندارد و ماده‌ها در هر حال تخمگذارند. Phylloxeridae

* لازم به تذكر است كه در كتاب حشره‌شناسی كشاورزی، جوربالان، یك راسته در نظر گرفته شده اما همان طور كه در فصل بعدی مشاهده خواهید كرد، در برخی منابع جوربالان یك زیر راسته از راسته HEMIPTERA در نظر گرفته شده است.

خانواده مگس‌های سفید (سفید بالك‌ها): Aleurodidae

حشرات بسیار كوچك و طول آن‌ها ندرتاً به 2 تا 3 میلی‌متر می‌رسد. حشرات كامل نر و ماده بالدار، وبال‌ها از پودر سفید مومی شكل پوشیده شده، خرطوم نسبتاً بلند و در فرورفتگی مخصوصی قرار دارد. پاها بلند و پنجه‌ها دو مفصلی و به یك جفت ناخن منتهی می‌گردد. معمولاً بسیار فعال هستند و از شیره برگ‌ها تغذیه می‌نمایند و در زیر برگ‌ها استراحت می‌كنند. از نظر دگردیسی با سایر جوربالان متفاوتند، پوره‌های سن 1 فعال ولی پوره‌های سنین بعدی بدون حركت و بدن آن‌ها مانند شپشك‌ها از ترشحات مومی پوشیده است. نوزاد خارج شده از تخم، بدون بال و لارو نامیده می‌شود و تدریجاً در سنین بعدی بال‌ها ظاهر شده و در این حالت شفیره نامیده می‌شوند. مگس‌های سفید در نواحی گرمسیری روی درختان مركب و بوته‌های زینتی و پنبه و گیاهان جالیزی فراوانند.

حشرات نابالغ آلئوریدها معمولاً تیره رنگ با حاشیه سفید هستند.

سفیدبالك‌ها : Aleurodidae

در خانواده سفید بالك‌ها دو زیر خانواده Aleyrodinea Aleurodicinae وجود دارند كه زیر خانواده دیگر به نام Udamoselinae به وسیله اندرلین (1909) توصیف گردید كه تنها براساس یك عدد سفید بالك نر بود. ظاهراً نمونه تیپ از بین رفته است و بعد از آن هم هرگز سفید بالك مشابهی جمع‌آوری نشده است (موند و هالسی ، 1978). بنابراین نام این زیر خانواده به عنوان یك زیر خانواده مشكوك محسوب می‌شود.

مراحل رشدی:

سفید بالك‌ها دارای شش مرحله رشدی هستند، كه شامل تخم، مرحله خزنده (پوره سن اول)، مرحله پورگی ساكن (سنین دوم و سوم پورگی)، شفیره (سن چهارم پورگی) و حشره بالغ می‌باشد. سن چهارم،‌ مرحله واقعی شفیرگی نیست زیرا در قسمت‌های ابتدایی این مرحله تغذیه صورت می‌گیرد و تغییر شكل به بالغ در آخرین قسمت و بدون پوست‌اندازی شفیرگی انجام می‌پذیرد. واژه پوره در این جا برای نشان دادن سه مرحله نابالغ نخستین و واژه شفیره برای نشان دادن آخرین مرحله نابالغ به كار می‌رود.

👇محصولات تصادفی👇

نشانه های یك نقطه عطف در تاریخ ریاضی و وظایف ما مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتبار پروژه کارآفرینی تولید کود شیمیایی پروژه طرح کارآفرینی تاسیس کارگاه چاپ صنعتی آموزش برنامه فوتوشاپ PHOTOSHOP