👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطة میان هوش هیجانی و سلامت روانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطة میان هوش هیجانی و سلامت روانی

چكیدة مطالب

در ابتدای پژوهش، به معرفی موضوع پایان نامه و اهداف اجرای پژوهش و نیاز به اجمال به تعاریف نظری و عملیاتی پایان نامه پرداخته شده است.

در فصل دوم به بیان تعاریفی از سر فصل‌های پایان نامه (هوش هیجانی و سلامت روانی) پرداخته شده است و بررسی برخی بیماریهای و البته به موضوعات فوق و نیز بررسی پژوهشهای انجام شده (اعم از خارجی و داخلی) پرداخته شده است.

در فصل سوم روش اجرای آزمون بیان می‌شود جامعة آماری، پرسشنامه‌های انجام شده در این پژوهش، روش نمونه گیری تجزیه و تحلیل اطلاعات در این فصل بر آن پرداخته می‌شود.

در فصل چهارم این پژوهش كه به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته، در بخش ابتدایی آن از توصیف و سازماندهی مناسب داده‌های مورد نظر از روش‌ توصیفی از قبیل اعداد، فراوانی، درصد و ... و همچنین نمودار جهت ارائه نتایج به شكل تصویر استفاده شده است.

در بخش دوم برای تحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد. دلیل استفاده از این آزمون تعیین جهت و شدت رابطه بین متغیرها می‌باشد.

در فصل انتهایی این پژوهش به بحث و نتیجه گیری كلی پرداخته و پیشنهادات ارائه شده و محدودیت‌های این پژوهش بیان شده است.

👇محصولات تصادفی👇

اصطلاح نامه روانشناسی (فایل ورد 197 صفحه ای) دانلود پاورپوینت سازمان تجارت جهانی نقشه ساختمان 4 طبقه 80 متری اتوکد مقاله بررسی آثار روانی و كاركردهای روانشناسی تبلیغات نمونه سوالات استخدامی اموزش وپرورش